• zpblog.cn

正则表达式匹配,其中:

    * ~ 为区分大小写匹配

    * ~* 为不区分大小写匹配

    * !~和!~*分别为区分大小写不匹配及不区分大小写不匹配

文件及目录匹配,其中:

    * -f和!-f用来判断是否存在文件

    * -d和!-d用来判断是否存在目录

发布:zpblog | 查看全文 | 浏览(2278) | 分类:Linux | 评论(0) | 2014年09月23日
« 之后的文章zp blog
<< 向左走,向右走 >>
更早的文章 »